Castello Cheese Smoked Gouda Round

Cheese, Gouda, Smoked, Mild, Wrapper