Vermont Creamery® Quark European-Style Fresh Cheese 8 oz. Tub